Lejebetingelser

Gældende lejebetingelser – gældende pr. 1/1 2018

1. GENERELLE BETINGELSER
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med CA-Gruppen Den der rekvirerer ydelsen betegnes i det følgende som lejer, og CA-Gruppen som udlejer.

2. LEJEMÅLETS VARIGHED
Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer eller samme dag lejer afleveres på udlejers plads. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes med 5 dages arbejdsuge á 7 ½ time, medmindre andet fremgår af prislisten. Anvendes materiellet på lørdage og/eller søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. I tilfælde af 2 holds drift beregnes lejeprisen med faktor 1.6 og ved 3 holds skift med faktor 2.0, dog undtaget generatorer mm., som beregnes på timetal. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

3. LEJERS FORPLIGTELSER
Lejer er forpligtet til, at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål som det er beregnet til. Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel hos en af udlejer, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af og pålæsning som under transporten. Lejer er forpligtet til, at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning. Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver Påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage. Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke. Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark. Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf. Lejer hæfter for lejen indtil skaden er udbedret og maskinen kan udlejes på ny.

4. UDLEJERS FORPLIGTELSER
Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel. Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

5. FORSIKRING 
Udlejer tegner følgende forsikringer for det udlejede materiel:
Brand-, tyveri- kørselskasko- og maskinkaskoforsikring samt motoransvarsforsikring.
Lejer faktureres herfor med et tillæg på 6 % af den totale fakturering af lejen af maskinen/maskinerne.
Udlejer bærer på ingen måde risikoen for skader og/eller krav der ikke er omfattet/dækket af ovenstående forsikringsdækninger, alle skader og/eller tab der bliver afvist som dækningsberettiget af forsikringsselskabet faktureres lejer.
Lejer undersøger selv sit eget behov for relevant forsikringsdækning hos eget selskab, og lejer sørger selv for etablering af relevante forsikringer/ansvarsforsikringer.
Såfremt der forvoldes skade som følge af bortkomst, forsæt, grov uagtsomhed, under påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer, eller andre forhold udlejer ikke har indflydelse på, er det lejer der bærer risikoen for skader og/eller tab af/på det lejede.
Alle skader på det lejede skal meddeles udlejer, og tyveri skal anmeldes til politiet indenfor 24 timer efter hændelsen. Udlejer skal have en kopi anmeldelseskvitteringen fra politiet.

6. SELVRISIKO

For alle brand-, tyveri-, kørselskasko og/eller maskinkaskoskader bærer lejer en selvrisiko jf. nedenstående tabel, nyværdien beregnes af hver enkelt skaderamt udlejet enhed:
Nyværdi:     0 – 75.000         Selvrisiko:     5. 000
Nyværdi:    75.001 – 150.000     Selvrisiko:     11.000
Nyværdi:    150.001 – 250.000     Selvrisiko:    16.000

For alle ansvarsskader (motoransvar) bærer lejer den selvrisiko der fremgår af gældende police,
dog max. 10.000,-

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Samtlige oplyste priser er ekskl. moms. Transportudgiften sker for lejers regning og bliver beregnet efter gældende takster – som udleveres på forlangende af udlejer – eller tilbud. Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet, forbrugsafgifter m.v. Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brændstof, olier og smøremidler samt rengøres m.v. for lejers regning. Der faktureres et miljøbidrag på 0,8 % af bruttoprisen pr. enhed. Lejer betaler et risikotillæg, jfr. §§ 5 og 6. Tillægget beregnes som 5,2 % af bruttolejen og angives særskilt på fakturaen. Benytter lejer den vagtordning udlejer har stillet til rådighed, vil dette blive afregnet efter den til enhver tid gældende prisliste. Udlejer beregner en måneds depositum samt en måneds leje forud ved udlejning af skurvogne, pavilloner og containere. Depositum faktureres sammen med første lejefaktura. Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer. I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.

8. I ØVRIGT:
I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel, anden overtrædelse af nærværende Generelle lejebetingelser fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel. Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Lejer erstatter udlejers tab i henhold til dansk ret.

10. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER:
Udlejer kan have solgt de af nærværende aftale omfattede genstande til et financieringsselskab og transporterer enhver af sine rettighede i henhold til nærværende aftale til financieringsselskabet til eje. Alle betalinger herunder eventuelle erstatningssummer og surrogater m.v. og en evt. købesum for genstandene kan herefter kun med frigørende virkning ske til financieringsselskabet. Financieringsselskabet har dog bemyndiget udlejer til indtil videre at modtage de løbende lejebeløb på sine vegne, således at lejer skal betale disse til udlejer, indtil lejer modtager anden besked fra financieringsselskabet.

11. LOVVALG OG VÆRNETING 
Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Retten i Viborg.

12. ÆNDRINGER 

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende Generelle lejebetingelser uden varsel.

CA-Gruppen
No-bygade 12
6950 Ringkøbing
CVR: 33800924

Telefon: 24 43 20 73 – Ring op
E-mail: aj@ca-gruppen.dk – Send mail